ODGOVOR NA „Zahtjev za očitovanjem na temu Florinog doma od 15.11.2023.“

Poštovani članovi i članice,

koji ste se obratili HDLU dopisom na temu Florinog doma (Prilog 1: zahtjev za očitovanjem na temu Florinog doma od 15.11.2023.)

te ostali članovi i članice zainteresirani za temu,

slijedom zaprimljenog upita dostavljamo očitovanje kako slijedi:

 

ad 1)

dana 19.10.2023. sud Trgovački sud u Dubrovniku donio je prvostupanjsku presudu kojom odbacuje zahtjev HDLU-a da upiše pravo vlasništva nad nekretninom Florina doma u Dubrovniku, uz mogućnost ulaganja žalbe u roku od 8 dana od presude. Žalba je 26.10.2023. predana Trgovačkom sudu u Dubrovniku, a o žalbi odlučuje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.

 

Razlog podnošenja žalbe je taj što je Trgovački sud u Dubrovniku odbacio tvrdnju HDLU-a da je jedini pravni sljednik ULUH-a, temeljem čega HDLU potražuje pravo vlasništva nad nekretninom Florin Dom u Dubrovniku, a što je u ranijem sudskom sporu HDLU-RH Pž-7479/2018-3 od 12.02.2020. god Visoki trgovački sud RH potvrdio: “Ocjena je ovog suda, suprotno žalbenim navodima tuženice Republike Hrvatske, da je prvostupanjski sud pravilno na temelju dokumentacije u spisu utvrdio da je HDLU jedini pravni sljednik Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske.”. Obzirom da trenutno postoje dvije kontradiktorne sudske presude, jedini način zaključenja ovog spora jest provođenja sudskog procesa do kraja.

 

Uprava HDLU, iz objektivnih razloga, nije u mogućnosti prihvatiti prvostupanjsku presudu Trgovačkog suda u Dubrovniku obzirom da, iz ranijeg pravnog spora, posjeduje drugostupanjsku, što podrazumijeva višu težinu pravnog procesa, odluku Visokog trgovačkog suda RH o tome da je HDLU jedini pravni slijednik ULUH-a temeljem čega HDLU ima pravo vlasništva nad Florinim domom u Dubrovniku. Ignoriranje ove pravne činjenice značilo bi pogodovanje Uprave HDLU-a u korist HDLUDU što bi bilo protuzakonito djelovanje, odnosno djelovanje na štetu HDLU, stoga Uprava HDLU, uvažavajući činjenicu da HDLU kao pravna osoba te njezini zakonski predstavnici kao fizičke osobe (predsjednik i ravnateljica) mogu novčano i kazneno odgovarati u slučaju pogodovanja u korist HDLUDU,  nije u poziciji zaustaviti ovaj pravni proces.

 

Uprava HDLU-a djelovat će u skladu s konačnom odlukom suda.

Prilog 2: Presuda od 19.10.2023.

Prilog 3: Žalba od 26.10.2023.

 

ad 2)

Od trenutka pokretanja pravnog spora, kojeg je inicirao HDLUDU uknjižbom prava vlasništva nad Florinim domom na Općinskom sudu u Dubrovniku 2020.g., bez ranije izvanparnične obavijesti Uprave HDLU-a i bez iniciranja izvansudskog razgovora s Upravom HDLU-a o mogućem nalasku rješenja na obostranu korist, do dana podnošenja žalbe u drugostupanjskom sudskom proces koji će se odvijati na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske, HDLU je platio ukupno 1.730,53 EUR pravnih troškova od čega 1.358,91 EUR naknade za odvjetnika te 371,62 sudskih pristojbi. Riječ je troškovima manje vrijednosti koje je Uprava HDLU-a odlučila snositi iz vlastitih prihoda HDLU-a, u svrhu konačnog rješavanja pitanja vlasništva te su za njih osigurana sredstva. Prvostupanjskom odlukom Trgovačkog suda u Dubrovniku, kojom se odbacuje zahtjev HDLU-a da upiše pravo vlasništva nad nekretninom Florina doma u Dubrovniku, određeni su troškovi u iznosu 1.244,27 EUR, za koje je HDLU uložio žalbu i do rješenja drugostupanjske presude nije ih dužan platiti, odnosno u slučaju uvažavanja žalbe u korist  HDLU-a, HDLU uopće nije dužan snositi taj trošak.

 

ad3)

HDLU je u roku podnio žalbu putem Trgovačkog suda u Dubrovniku na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske. HDLU nije podnio žalbu bez znanja i suglasnosti članova udruge HDLU-a obzirom da:

 • u skladu sa Stategijom rada Upravnog odbora u periodu 2022 – 2026 koja je potvrđena na Izbornoj skupštini 06.06.2022., Upravnom odboru je potvrđen mandat za ostvarenje cilja: nastaviti s rješavanjem i dovršenjem upisa u zemljišne knjige vlasništva te legalizacije za pojedine lokacije. Ovim aktom, Upravni odbor ima mandat donošenja odluka vezanih uz pravne poslove rješavanja i dovršavanja upisa vlasništva u zemljišne knjige za sve nekretnine koji su predmet imovinsko-pravnih sporova neriješenih u trenutku odabira Upravnog odbora HDLU, što je slučaj s Florin domom.

Ističemo, pritom, da je aktualna Uprava HDLU-a u periodu od 2009. – 2023. riješila niz imovinsko-pravnih pitanja kako slijedi:

 • utvrđivanje prava vlasništva nad Meštrovićevim paviljonom u Zagrebu u korist RH, što je bio condicio sine qua non kako bi HDLU, uz ishođenu suglasnost Republike Hrvatske, mogao aplicirati za sredstva za konstruktivnu i nužnu cjelovitu obnovu paviljona procijenjene vrijednosti oko 20.000.000,00 EUR, što je u tijeku provedbe;
 • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za Dvorac Oršić u Jakovlju te pokretanje obnove Dvorca Oršić u Jakovlju, za koju je dosad osigurano 2.200.000,00 EUR te je provedena konstruktivna obnova i u tijeku je iščekivanje ugovora o financiranju cjelovite obnove Dvorca procijenjene vrijednosti oko 9.000.000,00 mil EUR, što, unatoč tome što dvorac ima za suvlasnika udrugu ULUPUH, HDLU provodi potpuno samostalno;
 • upis prava vlasništva nad 7 atelijera u Voćarskoj ulici u Zagrebu u korist HDLU;
 • utvrđivanje prava vlasništva nad atelijerima u Biankinijevoj ulici u Zagrebu u korist Grada Zagreba, što su prethodno koristili članovi HDLU-a;

dok je jedino neriješeno imovinsko-pravno pitanje ono za nekretninu Florin dom u Dubrovniku.

Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, u korist HDLU ili druge pravne osobe, važni su zbog planiranja mogućnosti, ali i obaveza HDLU-a i predstavljaju izuzetno važnu točku u upravljanju Društvom.

Podsjećamo, ovim putem, da pravo vlasništva Florinog doma nije riješeno već 50 godina te da je prvo pokretanje rješavanja ovog pitanja pokrenula ranija Uprava HDLU-a 2007.g., a aktualizirala Uprava HDLUDU 2020.g. te je aktualna Uprava HDLU postupila, iz gore navedenih razloga, na jedini mogući način, a koji se ne bi smatrao pogodovanjem interesu druge udruge odnosno radu na štetu udruge HDLU.

 

 • u izvještaju o godišnjem radu koji je upućen svim redovitim članovima HDLU-a dana 19.05.2023., Ravnateljica je izvijestila članstvo kako slijedi:

U tijeku je prvostupanjski sudski spor u svrhu utvrđivanja prava vlasništva nad nekretninom Florin dom između HDLU i HDLU DU. Na pokretanje ovog sudskog spora HDLU se odlučio nakon što je HDLU DU, bez prethodne obavijesti ili pokušaja komunikacije s HDLU, u ZK postupku pred Općinskim sudom u Dubrovniku 07.01.2020.  upisao vlasništvo na tzv. Vili Flora tvrdeći da su oni pravni slijednicu ULUH-a. Protiv tog rješenja, a s ciljem zaštite imovine na što Upravu HDLU-a obvezuje Statut HDLUa i Zakon o udrugama, HDLU je pokrenuo tužbu pred Trgovačkim sudom u Dubrovniku 02.07.2021. godine., obzirom da je HDLU presudom Visokog trgovačkog suda iz 2020. potvrdio da je HDLU u Zagrebu jedni pravni sljednik ULUHa. Prijepor oko utvrđivanja prava vlasništva traje još od 1974. godine, otkad HDLU DU jednostranim pravnim aktima nastoji steći vlasništvo nekretnine, što ULUH odnosno HDLU nikad, kroz 50 godina nije valjanim aktom potvrdio. Kako je to pitanje neriješeno pola stoljeća, a aktualiziralo se sada postupkom HDLU DU (2020.g.) bez pokušaja dogovora i komunikacije, HDLU je morao reagirati pravnim putem te nastojati pitanje vlasništva konačno utvrditi do kraja. Promememorija sudskog spora koju je sastavio odvjetnik HDLUa Ivan Buljan nalazi se u digitalnom prilogu na dnu izvještaja.“ (Prilog 4 – promemorija odvjetnika Buljana)

iz čega je razvidno da je HDLU pokrenuo sudski spor kojeg planira provesti do kraja, što podrazumijeva sve stupnjeve sudskog spora koje zakon Republike Hrvatske omogućuje HDLU s ciljem zaštite prava vlasništva nad Florinim domom. Ulaganje žalbe na prvostupanjsku presudu dio je pravnog postupka kojeg HDLU mora provesti u svrhu konačnog ishođenja pravomoćne presude po pitanju prava vlasništva nad Florinim domom.

 

 • Na posljednoj Skupštini HDLUa održanoj 12.06.2023. predsjednik Buntak obavijestio je članove kako slijedi:

„Predsjednik HDLU-a, Tomislav Buntak pozivajući se na izvještaj Odvjetničkog društva Buljan i Strbad koji je uz poziv na skupštinu dostavljen svima, članove upoznaje sa trenutnom situacijom oko Florin doma u Dubrovniku i svim pravnim i statutarnim obavezama Upravnog odbora po pitanju ovog sudskog procesa koji traje značajno duže od mandata ovog Upravnog odbora te da on i cjelokupni HDLU ima obavezu postupati po zakonu i Statutu društva. Ističe da je pod ovom Upravom pravnim postupkom do kraja riješeno pitanje suvlasništva nad Dvorcem u Jakovlju, vlasništva nad ateljeima u Voćarskoj, vlasništva nad Meštrovićevim paviljonom (u korist RH).

Nekoliko članova iznosi argumente o situaciji da bi HDLU trebao odustati od sudskog spora i prepustiti prostor Florin Dom u Dubrovniku HDLU Dubrovnik zbog toga što se trenutno HDLU Dubrovnik. Predsjednik je ponovo, uz članove Upravnog odbora i ravnateljicu, pojasnio da je sudski postupak nužno dovršiti kako bi se pitanje prava vlasništva u korist HDLU ili HDLU DU konačno riješilo, obzirom da Uprava HDLU zakonski nije u mogućnosti odreći se prava vlasništva u korist druge udruge jer bi se to smatralo radom na štetu udruge, a to pitanje sve ove godine nikada nije pravnim putem riješeno, te je pojasnio da pitanje vlasništva nije istovjetno pravu korištenja i upravljanja, što može biti tema za raspravu nakon utvrđivanja pravnih okolnosti. Na to član društva Darka Fritza predlaže da se bez obzira na ishod spora, HDLU-u Dubrovnik prepusti upravljanje Flore. Predsjedavajući prihvaća da se prijedlog Darka Fritza stavi na glasanje. Skupština glasa sa 15 glasova za, 18 protiv i 2 suzdržana. Utvrdilo da iako prijedlog nije prihvaćen, u trenutku glasanja nije bilo kvoruma za pravilnost glasanja.“ (izvadak iz skraćenog Zapisnika Skupštine HDLU održane 12.06.2023.).

 

Ad4)

Upravni odbor na sjednici UO 5/2023 od 29.09.2023. utvrdio je da nema pravne osnove za sazivanje Izvanredne Skupštine na temu Florin dom obzirom da sazivanje iste nije izglasano na zadnjoj Skupštini niti je izvanredna Skupština zatražena u skladu sa Statutom društva (člankom 25.). Nadalje, Upravni odbor ocijenio je da sazivanje izvanredne Skupštine na temu koja nije elaborirana u konkretan pisani prijedlog za odlučivanje nije primjerena aktivnost obzirom da sazivanje i provedba Skupštine HDLU košta oko 1.800,00 EUR, što u osjetljivom financijskom stanju u kojem se udruga trenutno nalazi, ne predstavlja racionalno korištenje sredstava Društva. Umjesto toga, a s ciljem kontinuiranog dijaloga o ovoj temi i sa zainteresiranim članovima, Upravni odbor izglasao je da će provesti okrugli stol na temu Florin tom. Upravni odbor izvijestit će članove i članice HDLU-a o terminu održavanja okruglog stola, što će se organizirati u najkraćem mogućem roku u skladu s tekućim obvezama Društva, koje su krajem godine, kada se programska i financijska godina privodi kraju te kada se provode zahtjevne obnove dva objekta (Dvorac Oršić, Meštrovićev paviljon), izrazito ograničene.

 

Zaključno,

 • Uprava HDLU riješila je sva imovinska-pravna pitanja za nekretnine kojima upravlja ili je upravljala odnosno za koje je postojala povijesna pravna osnova za dokazivanje prava vlasništva, osim za Florin dom u Dubrovniku;

 

 • Pravo vlasništva Florinog doma neriješeno je pitanje već 50 godina čije je rješavanje pokrenula prethodna Uprava HDLU-a (2007.g.), a aktualizirala Uprava HDLUDU 2020.g pokretanjem pravnog poteza na Općinskom sudu u Dubrovniku bez iniciranja izvansudskog dijaloga s HDLU;

 

 • Aktualna uprava HDLU, odgovarajući na pravni potez HDLUDU iz 2020.g., dužna je poduzeti sve pravne mjere za provedbu sudskog procesa do kraja, jer bi izostajanje djelovanja HDLU-a, u ovom momentu, značilo rad na štetu HDLU te pogodovanje u korist HDLUDU;

 

 • Uprava HDLU-a je predala žalbu na drugostupanjski Visoki trgovački sud RH obzirom da je isti taj sud u prethodnom sporu HDLU-RH donio presudu da je HDLU jedini pravni sljednik ULUH-a, što je osnova za upis prava vlasništva nad Florinim domom, dok je prvostupanjski Trgovački sud u Dubrovniku donio suprotnu odluku. Kako postoje dvije kontradiktorne odluke, Uprava HDLU je dužna utvrditi konačnu i pravomoćnu pravnu odluku provedbom sudskog procesa do kraja, o čemu je pravodobno i višekratno obavijestila članstvo HDLUu te o čemu odluke donosi Upravni odbor HDLU temeljem mandata kojeg mu je dalo članstvo na Izbornoj skupštini;

 

 • Dosadašnji pravni troškovi ovog spora su manje vrijednosti te su za njih osigurana sredstva udruge;

 

 • Pravo vlasništva nije istovjetno pravu korištenja. Dokazivanjem prava vlasništva u korist HDLU ne isključuje se mogućnost prava korištenja u korist HDLUDU. Istovjetno, korištenje Florinog doma od strane HDLUDU, ne podrazumijeva automatski i pravo vlasništva.

 

 • HDLU će djelovati po konačnoj i pravomoćnoj odluci suda. U slučaju da HDLU pravomoćnom presudom dokaže pravo vlasništvo nad Florinim domom, HDLU će na Skupštini HDLU-a donijeti odluku o načinu upravljanja Florinog doma te eventualnog uključenja HDLUDU. U slučaju nedokazivanja prava vlasništva, Uprava HDLU zaključit će da je i posljednje imovinsko-pravno pitanje iz aktualnog djelokruga HDLU-a okončano te da je ispunjen cilj iz Strategije rada HDLU za period 2022 – 2026.

 

 • U svrhu kontinuiranog dijaloga na ovu temu, HDLU će organizirati okrugli stol o čijem terminu će izvijestiti članstvo.

 

S poštovanjem,

Upravni odbor HDLU

Info

RADNO VRIJEME (DOM HDLU):

*utorak – nedjelja: 9.00 – 12.00, 16.00 – 20.00
*ponedjeljkom i praznikom zatvoreno.

CIJENA ULAZNICA (Dom HDLU)

5 EUR Pojedinačna ulaznica

3 EUR  Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)

3 EUR (22,63 kn) Pojedinačna grupna ulaznica (2)

11 EUR  Obiteljska ulaznica (3)

2 EUR Pojedinačna grupna ulaznica za škole (4)

2 EUR Pojedinačna strukovna ulaznica (5)

 

BESPLATNO za redoviti članovi udruženja HDLU; Redoviti članovi AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ, IGET; te studenti ALU, studenti Dizajna i studenti FF smjera PUM, EKA, ili MUZ, učenici ŠPUD ,uz predočenje važećih isprava. Osobe s invaliditetom. Djeca mlađa od 6 godina.

Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.
Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

 

Ulaznice sadrže 5% PDV.

 

(1) uz predočenje važeće isprave

(2) za grupe s više od pet osoba

(3) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina

(4) Cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis.

(5) Za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice

 

 

Galerija Karas

Radno vrijeme:
Uto: 10 – 13 | Sri – pet: 16 – 20
Sub: 10 – 13
Ned, pon i praznikom zatvoreno

Ulaz besplatan

Izložbe

 

 

 

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

HDLU