NATJEČAJ ZA IZBOR LIKOVNIH RJEŠENJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA

HP-Hrvatska pošta d.d.

 

raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor likovnih rješenja prigodnih poštanskih maraka

za 2011. godinu

 

 

Članak 1.

Predmet Natječaja i uvodne odredbe

 

(1.1.) Natjecatelj (autor) može predložiti likovna rješenja za sljedeće poštanske marke:

 

1. Hrvatska fauna – tri (3) marke, tri (3) maksimum-karte i tri (3) karneta:

·         Sredozemna medvjedica – Monachus monachus

·         Eleonorin sokol – Falco eleonorae

·         Smeđi medvjed

2. Znameniti Hrvati – tri (3) marke:

·         Ruđer Bošković

·         Jagoda Truhelka

·         August Harambašić

3. Europa – «Posjetite kapelu Orsini u Trogiru» – dvije (2) marke

4. Dvorci – četiri (4) marke i četiri (4) privjeska:

·         Našice

·         Valpovo

·         Bilje

·         Donji Miholjac

5. Dan državnosti – jedna (1) marka i jedan (1) privjesak (hrvatski arak)

6. 600. obljetnica čašćenja Krvi Kristove u Ludbregu – jedna (1) marka i jedan (1) privjesak

7. 20. obljetnica stradanja grada Vukovara – jedna (1) marka i jedan (1) privjesak (hrvatski arak)

 

(1.2.) Natječaj je javan i otvoren za sudjelovanje svim fizičkim osobama s područja Republike Hrvatske.

(1.3.) Natjecatelj se može natjecati za sve ili samo za pojedine teme.

(1.4.) Natjecatelj se za svaku temu može natjecati s jednim ili više prijedloga.

(1.5.) Natjecatelj će likovno obraditi nabrojene teme prema slobodnom izboru i obradbi motiva.

(1.6.) Natjecatelj će likovno rješenje izraditi u tehnici primjerenoj namjeni i formatu, a obvezatan je HP-Hrvatskoj pošti d.d. predati likovno rješenje u likovnoj tehnici koja će osigurati kvalitetnu reprodukciju djela na markama, vodeći pritom računa da će se marke tiskati tehnikom višebojnog ofseta.

(1.7.) Natjecatelj će predložiti i eventualne grafičke dorade, vodeći računa o namjeni djela te zadanoj tehnici tiska (moguće je predložiti zlato ili srebro, slijepi tisak, termografiju, foliotisak, lentikularni tisak, hologramski tisak).

(1.8.) Natjecatelji ne smiju otkriti javnosti svoje radove i dužni su ih držati anonimnim sve do objave rezultata Natječaja. U suprotnom, natjecatelji i njihovi radovi bit će isključeni iz Natječaja.

 

 

Članak 2.

Tehnička obilježja

 

(2.1.) Autor će u prijedlogu za likovno rješenje poštanske marke dostaviti:

 • original likovnog rješenja u većem formatu, a najviše u formatu A4;
 • original smanjen na veličinu poštanske marke;
 • ako autor predlaže rješenje za poštansku marku oblikovano računalom, dužan je, uz ispis, likovno rješenje dostaviti i na CD-u;
 • veličine poštanskih maraka pod rednim brojevima 1, 2, 3, 5 i 7 trebaju biti od polovice zubaca do polovice zubaca, 35,50 x 29,82 mm (marka može biti položena ili okomita u zadanim dimenzijama);
 • za ostala izdanja autori su slobodni ponuditi svoje dimenzije maraka, vodeći se maksimalnim i minimalnim veličinama maraka od polovice zubaca do polovice zubaca. Maksimalne veličine maraka mogu biti 35,50 x 49,70 mm ili 48,28 x 49,70 mm, a minimalne 35,50 x 25,56 mm ili 48,28 x 24,14 mm. (Napomena: jedna stranica je osnovica i nepromjenjiva je, a iznosi ili 35,50 mm ili 48, 28 mm.) Raspon između maksimalnih i minimalnih vrijednosti veličina promjenjive stranice dobiva se oduzimanjem, odnosno dodavanjem 1,42 mm;
 • za poštanske marke pod rednim brojevima 4, 5, 6 i 7 je uz rješenje poštanske marke potrebno ponuditi i likovno rješenje privjeska – iste dimenzije kao i za pripadajuću poštansku marku, bez ikakvih tekstualnih podataka. Privjesak treba motivom pratiti zadanu temu koja se obilježava pojedinim izdanjem;
 • temu poštanskih maraka pod brojem 4 – Dvorci – potrebno je likovno oblikovati prema fotografijama, tako da prikaz navedenih dvoraca bude autentičan. Za motive privjesaka predlaže se prikazivanje grba prvotnih vlasnika ili vladara navedenih dvoraca;
 • kao motiv na marki pod rednim brojem 6 natjecatelj se treba koristiti slikom relikvijara s posudicom i Predragocjenom Krvi Kristovom.

(2.2.) Obvezatni tekst na poštanskim markama je sljedeći:

 • Republika Hrvatska;
 • naziv marke: prema nazivu maraka iz točke 1. Natječaja;
 • nominala: planirati prostor za nominalu od tri znamenke;
 • godina izdanja: 2011.;
 • prezime autora: na natječajnim radovima koristiti se šifrom.

(2.3.) Obvezatni znakovi:

 • stilizirani grb Republike Hrvatske (dva kvadratića ili šahovnica);
 • logotip HP-Hrvatske pošte d.d.

(2.4.) Ako autor u svom djelu rabi likovne predloške (fotografije, crteže, slike), mora navesti izvore, odnosno autore, sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Autor, u tom slučaju, preuzima samostalnu odgovornost za eventualna potraživanja drugih autora s naslova autorskih prava u odnosu na Hrvatsku poštu d.d.

Isplatom nagrade i naknade odabranom autoru za njegovo likovno rješenje smatrat će se da je Hrvatska pošta d.d. u cijelosti podmirila sve autorske naknade autoru i da se dalje oslobađa potraživanja suautora i drugih nositelja autorskih prava s naslova autorskih prava.

 

 

Članak 3.

Predaja natječajnih radova

 

(3.1.) Rok za predaju natječajnih radova je 19. srpnja 2010. do 16 sati (ne vrijedi poštanski žig s preporuke ili obične pošiljke).

(3.2.) Radovi se predaju osobno (radnim danom od 8 do 16 sati) ili se šalju dostavom, odnosno poštom na adresu: HP-Hrvatska pošta d.d., Pisarnica, soba br. 228, Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb, s naznakom: Javni natječaj za likovna rješenja poštanskih maraka – ne otvarati!.

(3.3.) U slučaju kad se rad predaje osobno, službenik koji zaprima rad dužan je o primitku izdati potvrdu.

(3.4.) Radovi se označavaju šifrom na omotnici u kojoj se rad dostavlja. U slučaju da natjecatelji sudjeluju u Natječaju s više radova, svaki se rad dostavlja zasebno, u posebnoj omotnici. Svaka omotnica mora sadržavati:

 • rad u skladu s tehničkim uvjetima ovog Natječaja (ispis na papiru A4);
 • podatci o autoru trebaju biti pohranjeni u neprozirnoj i zapečaćenoj omotnici na kojoj piše: NATJECATELJ/AUTOR i šifra rada. Vanjština omotnice ne smije odavati identitet autora;
 • potpisanu izjavu autora da bezuvjetno prihvaća predloženi tekst Ugovora o prijenosu prava za korištenje autorskog djela.

(3.5.) Podatci o natjecatelju/autoru moraju sadržavati:

 • ime i prezime;
 • adresu;
 • telefon;
 • e-mail;
 • web-adresu;
 • kontakt-osobu.

(3.6.) Rješenje vizualnog identiteta u elektroničkom obliku predaje se na CD-u. Na svakom mediju treba stajati šifra. Likovna rješenja predaju se kao niz papira na formatu A4. Na poleđini svakog papira formata A4 treba biti šifra.

(3.7.) Predani mediji moraju biti čitljivi sustavima MS Windows.

(3.8.) Autor je dužan primjereno zaštititi diskove i ispise od oštećenja.

(3.9.) Ispis, sadržaj diska i disk ničim ne smiju odati identitet autora.

 

 

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Natječaju

 

(4.1.) Sudjelovanjem u Natječaju autor prihvaća da je to rad na poštanskoj vrijednosnici te će s natječajnim materijalima postupati tako da ih smatra poslovnom tajnom HP-Hrvatske pošte d.d.

(4.2.) Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe, uz dokaz o potrebnoj stručnoj i tehničkoj sposobnosti, pouzdanosti, iskustvu i poslovnom ugledu:

 • diplome Akademije likovnih umjetnosti, Grafičkog fakulteta ili Arhitektonskog fakulteta – Studij dizajna;
 • ili potvrde o statusu apsolventa na spomenutim fakultetima;
 • ili potvrde o članstvu u stručnoj udruzi – HDLU, ULUPUH, ZUH;
 • ili preporuke koje mogu dati osobe s diplomom Akademije likovnih umjetnosti, Grafičkog fakulteta ili Arhitektonskog fakulteta, članova u stručnoj udruzi HDLU, ULUPUH, ZUH (natjecatelji diplome ili potvrde o članstvu u stručnoj udruzi davatelja preporuke dostavljaju uz preporuku u presliku).

 

 

Članak 5.

Izbor pobjednika Natječaja i ocjenjivački sud

 

(5.1.) Radovi dostavljeni nakon roka za dostavu (točka 3.1.) i radovi koji ne ispunjavaju ostale natječajne uvjete bit će isključeni iz Natječaja i neće se razmatrati.

(5.2.) Odabir likovnog rješenja obavit će ocjenjivački sud (Povjerenstvo za izbor motiva, likovnih i grafičkih rješenja poštanskih maraka) sastavljen od eminentnih stručnjaka s područja dizajna i umjetnosti, predstavnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te predstavnika HP-Hrvatske pošte d.d.

(5.3.) Prigodom ocjenjivanja pristiglih radova Povjerenstvo će posebno uzeti u obzir:

 • objašnjenje i povezanost rješenja sa zadanom temom;
 • grafičku i komunikacijsku kvalitetu;
 • originalnost;
 • mogućnosti primjene.

(5.4.) Radovi će biti prezentirani Povjerenstvu pod šiframa koje su im dodijelili natjecatelji/autori. Podatci o autorima bit će objavljeni nakon završetka rada Povjerenstva.

(5.5.) Povjerenstvo će predložiti, a Uprava HP-Hrvatske pošte d.d. donijeti Odluku o izboru likovnog rješenja i dodjeli nagrada najkasnije do 30. listopada 2010.

(5.6.) Svi autori koji su dostavili radove na Natječaj bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja u roku od sedam (7) dana od dana donošenja Odluke o izboru likovnog rješenja i dodjeli nagrada.

 

 

Članak 6.

Nagrade

 

(6.1.) Nagrada za prvoizabrano likovno rješenje poštanske marke (koji je izvorno autorsko likovno djelo) iznosi 5.000,00 kn neto i isplaćuje se na temelju potpisanog autorskog ugovora za trajno iskorištavanje autorskog djela. Autor je obvezatan, a bez posebne naknade, obaviti moguće dorade likovnog rješenja marke u fazi pripreme tiska te dati suimprimatur za tisak.

(6.2.) Nagrada za likovno rješenje privjeska isplaćuje se na temelju autorsko-pravnog ugovora za trajno iskorištavanje autorskog djela i iznosi 1.200,00 kn neto.

(6.3.) Autor, čiji je rad odabran za likovno rješenje poštanske marke, obvezatan je, uz naknadu u iznosu od 500 kn neto, prema Odluci o naknadama HP-Hrvatske pošte d.d., izraditi i prigodnu omotnicu prvoga dana (FDC) te uz naknadu u iznosu od 300,00 kn neto žig prvoga dana.

(6.4.) U slučaju da niti jedan rad pristigao na Natječaj svojom kvalitetom ne zadovolji kriterije Povjerenstva, Povjerenstvo ima pravo ne dodijeliti nijednu od nagrada, o čemu će svi sudionici postupka prikupljanja radova biti obaviješteni pismenim putem elektroničkom poštom ili na web-stranicama www.posta.hr.

(6.5.) HP-Hrvatska pošta d.d. obvezuje se isplatiti nagrade u roku od 30 dana od datuma potpisivanja autorsko-pravnog ugovora. Nagrade se isplaćuju na žiro-račun autora.

(6.6.) Natjecatelj je dužan izraditi u roku od trideset (30) dana od dana prihvaćanja prvonagrađenog rješenja i popratne materijale uz poštansku marku – FDC i žig.

 

 

Članak 7.

Razlozi za isključenje iz Natječaja

 

(7.1.) Naručitelj će isključiti iz Natječaja sve natjecatelje:

 • ako natječajni rad za likovna rješenja ne bude prilagođen temi ili upućuje na nemogućnost realizacije bilo u tehničkom bilo u pravnom smislu sukladno pravilima Natječaja;
 • ako ne dostave potrebne podatke sukladno točki 3.5. ovog Natječaja;
 • ako natjecatelji ne dostave dokaze sukladno točki 4. (4.1. i 4.2) ovog Natječaja;
 • ako natječajni rad ne sadrži potpisanu izjavu natjecatelja o prihvaćanju uvjeta iz ovog Natječaja;
 • ako natječajni rad ne sadrži potpisanu izjavu natjecatelja o autorskom pravu i prijenosu prava korištenja autorskog prava iz točke 2.5. ovog Natječaja;
 • ako natječajni rad ne sadrži potpisanu izjavu natjecatelja o izvoru preuzetog predloška ili ime i prezime nositelja autorskog prava, ako je riječ o idejnom rješenju, sukladno točkama 2.4. i 2.5. ovog Natječaja.

 

 

Članak 8.

Pitanja

 

(8.1.) Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Natječaj jedino elektroničkom poštom na adresu <raseljka.boras@posta.hr>, s kopijom na adresu <filatelija@posta.hr>.

(8.2.) Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Natječaj je 16. srpnja 2010. godine.

(8.3.) Podrobnije obavijesti o izdanjima mogu se dobiti telefonski na broj 01/4981-047 radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati ili u Odjelu filatelije, Jurišićeva 13, od dana objave Natječaja do 16. srpnja 2010.

 

 

Članak 9.

Završne odredbe

 

(9.1.) Prijavom na Natječaj natjecatelji prihvaćaju natječaj, uvjete natječaja (opće i tehničke, rezultate Povjerenstva) te pristaju na objavljivanje svojih podataka i javno izlaganje natječajne dokumentacije za potrebe HP-Hrvatske pošte d.d.

(9.2.) Predajom natječajnog rada natjecatelj/autor potvrđuje autorstvo svojeg natječajnog rada i posjedovanje ovlasti daljnjeg korištenja, izmjene i razrade natječajnog rada.

(9.3.) Autor jamči HP-Hrvatskoj pošti d.d. da je prijenos autorskih prava prijavom na natječaj slobodan i obavljen uz pristanak autora, te da na njima ne postoje prava trećih osoba.

(9.4.) Natjecatelj/autor dužan je dostaviti potpisanu Izjavu kojom autor/natjecatelj (nositelj autorskog prava likovnog rješenja) izjavljuje da bez obzira na to je li riječ o izvornom likovnom rješenju ili se autor za cjelovito rješenje koristio fotografskim ili umjetničkim predloškom nekog drugog autora, preuzima samostalnu odgovornost za eventualna potraživanja drugih autora s naslova autorskih prava u odnosu na HP-Hrvatsku poštu d.d.

(9.5.) Isplatom nagrade HP-Hrvatska pošta d.d. postaje vlasnikom materijalnih autorskih prava prvonagrađenog rada, sukladno Ugovoru koji će se potpisati između naručitelja i natjecatelja/autora prvoizabranog likovnog rješenja, a autor zadržava moralna autorska prava.

(9.6.) Troškove izrade natječajnog rada i slanja snosi autor.

(9.7.) Svi eventualni sporovi koji bi mogli nastati iz ovog Natječaja ponajprije će se rješavati dogovorom ili mirenjem. U slučaju da se ne mogu riješiti na taj način, spor će se rješavati pred stvarno i mjesno mjerodavnim sudom prema sjedištu HP-Hrvatske pošte d.d.

(9.8.) Sudjelovanjem u Natječaju autor prihvaća da je to rad na poštanskoj vrijednosti te će s natječajnim materijalima postupati tako da ih smatra poslovnom tajnom HP-Hrvatske pošte d.d.

(9.9.) HP-Hrvatska pošta d.d. zadržava pravo neprihvaćanja ponuđenih prijedloga, pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o otkupu autorskog prava te ne snosi troškove za sudjelovanje autora u natječajnom postupku.

(9.10.) Djela koja neće biti odabrana ili otkupljena HP-Hrvatska pošta d.d. vratit će autoru preporučenom pošiljkom, a o rezultatima Natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od četrdeset pet (45) dana od donošenja odluke o odabiru.

 

 

 

 

                                                                                              HP-Hrvatska pošta d.d.

Info

Cijene ulaznica za manifestaciju 6. bijenale slikarstva

30 kn Pojedinačna ulaznica
20 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
20 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
15 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
60 kn Obiteljska ulaznica (4)
15 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)

GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ te studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, učenike ŠPUD (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina

Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.

Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 25% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

 
RADNO VRIJEME DOMA HDLU (GALERIJE PRSTEN, BAČVA I PM)

utorak – nedjelja : 11 – 19
ponedjeljkom i praznikom ( 1. i 18.11.) zatvoreno.

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izložbe

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU