NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA NA TERENSKOJ STAZI NA JARUNU

Albatros Media u suorganizaciji Zbirke Filip Trade raspisuje javni i otvoreni

 

 

                   NATJEČAJ

 

za izradu idejnog rješenja klupe na Trenerskoj stazi na Jarunu u Zagrebu

 

 

I.              OPĆI UVJETI NATJEČAJA

 

I.I RASPISIVAČ, PROVODITELJ I ORGANIZATOR NATJEČAJA

Albatros Media, Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb, koji zastupa direktor Ante Bogdanić

 

I.II SUORGANIZATOR NATJEČAJA

Zbirka Filip Trade, Križna 18, 10 000 Zagreb, koju zastupa vlasnik Tomislav Kličko

 

I.III VRSTA NATJEČAJA

Javni, otvoreni, anonimni

 

I.IV PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Svaki natjecatelj može predložiti jedno ili više idejnih rješenja (maksimalno tri). Članovi Ocjenjivačkog suda ne mogu sudjelovati u natječaju.

 

I.V PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je izrada Idejnog rješenja klupe na Trenerskoj stazi na Jarunu u Zagrebu. Klupe će se postavljati između postojećih klupa.

Svaka klupa imat će svog sponzora, koji će se uz autora rada isticati na pločici pored klupe.

Radovi koji zadovolje natječajna pravila ulaze u uži izbor i nude se sponzorima. Svaki sponzor izabire jednu klupu, te financira nagradu autoru i produkciju klupe. Radovi će se sukcesivno otkupljivati od jeseni 2010. kada je planirana inauguracija projekta.

Na Trenerskoj stazi postoji 18 mjesta za klupe i to je maksimalni broj klupa koji će se postaviti temeljem ovog natječaja.

 

I.VI PRIJAVA

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju sa maksimalno tri rada, koji se predaju pod šifrom koja sačinjava minimalno pet znakova (samo arapski brojevi i slova), koja se postavljaju u gornjem desnom kutu svakog lista prijave.

 

II. DOKUMENTACIJA

Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje sljedeću dokumentaciju:

a. Opći uvjeti natječaja

b. Digitalna fotografija trenutnog stanja Trenerske staze

 

III. IDEJNO RJEŠENJE

Idejno rješenje mora biti izrađeno na način da može poslužiti kao valjana stručna podloga za izvedbu.

Oblik klupe mora biti primjeren upotrebi. Dimenzije klupe mogu zauzimati maksimalnu površinu 250 cm širine x 100 cm dubine. Visina nije

ograničena.

Autor treba dati tekstualni prilog koji sadržava podatke o materijalu ili materijalima od kojih bi klupa bila izrađena, specifikaciju troškova

izrade klupe, okvirne rokove izvedbe, dimenzije klupe, opis, vizualizaciju klupe i smještaja u prostor u bilo kojem mediju i/ili tehnici (skica,

crtež, foto-montaža, kompjuterski generirana slika i slično).

Dobrodošli su priloženi modeli u tri dimenzije (makete).

Troškovi izrade klupe ne smiju premašiti 35.000, 00 kn bruto. U ove troškove nije uključena nagrada.

Nagrađeni autor se obvezuje izraditi klupu u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora s organizatorom natječaja.

 

IV. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Zainteresirani natjecatelji dostavljaju:

a. Idejno skulpturno rješenje koje sadrži sve elemente iz točke III. natječaja. Ukoliko se prilaže i model u tri dimenzije tada se isti prilaže uz

zapečaćenu omotnicu.

b. Natjecatelj je dužan predati dvije zapečaćene, neprozirne omotnice koje sadrže sljedeće podatke:

a) omotnica s natpisom “AUTOR”

– Ime/imena autora

– Adresa (jednog) od autora

– Telefon ili mobitel (jednog) od autora

– E-mail (jednog) od autora

– OIB autora

– Izvod iz registra za pravne osobe odnosno kopija osobne iskaznice za fizičke osobe

– Broj žiro-računa s naznakom banke

– Ukoliko natječajni rad predlaže grupa, koja nije registrirana kao pravna osoba, imenovati odgovornu osobu unutar grupe koja je

nositelj projekta i dostaviti njezine podatke. Na njezin račun uplaćuje se iznos nagrade. Ostale osobe nabrojati imenom i prezimenom.

Ukoliko će organizatoru naknadno trebati dodatni podaci o autoru ili autorima iz grupe, autor ili nositelj projekta dužni su ih dati.

b) omotnica s natpisom “ADRESA ZA OBAVIJESTI”

– Ime i prezime osobe ili naziv pravne osobe, adresa za dostavu obavijesti

Omotnice s nazivom AUTOR I ADRESA ZA OBAVIJESTI otvara Ocjenjivački sud.

 

V. OPREMA NATJEČAJNOG RADA

Propisuje se format listova A4 – za sve grafičke priloge uz upotrebu minimalnog mogućeg (najviše 7) broja listova koji su potrebni za razumijevanje rada.

Svi grafički prilozi predaju se u zapečaćenom omotu.

Tekstualni dio elaborata mora biti u formatu A4. Uz tekstualni dio treba priložiti popis svih priloga natječajnog elaborata.

Svi se prilozi dostavljaju pod šifrom koja sačinjava pet znakova (arapski brojevi i slova), koja se postavljaju u gornjem desnom kutu svakog lista.

Svi grafički (preporuka PDF format) i tekstualni (Word ili PDF format) prilozi preporuča se da se predaju i na CD-ROM mediju, zatvorenom u tvrdi omot.

Priloženi modeli u tri dimenzije (makete) moraju biti u mjerilu približnom 1:10.

 

VI. NAGRADE

Ocjenjivački sud obvezuje se proglasiti natječajne radove koji zadovoljavaju kriterije natječaja. Te natječajne radove organizator Natječaja zatim nudi sponzorima na izbor.

Ukoliko niti jedan od natječajnih radova ne zadovolji kriterije Ocjenjivačkog suda Ocjenjivački sud ima pravo ne proglasiti niti jedan rad.

Nagrade iznose 15 000, 00 kn bruto, po nagrađenom radu.

Nagrada se dodjeljuje pojedinom autoru kada sponzor izabere njegovu klupu.

 

VII. ROKOVI

Početak natječaja: ponedjeljak, 07.06. 2010.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: petak, 11. 06. 2010.

Rok predaje natječajnih radova: ponedjeljak, 05. 07. 2010.

Za radove koji se šalju poštom ili kurirskim službama, vrijede datum i žig na pošiljci. Za osobno donešene radove, radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8.30 do 16.30 sati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Idejno rješenje klupe NE OTVARAJ“, poštom ili osobno na adresu:

Zbirka Filip Trade,

ZA OCJENJIVAČKI SUD,

Križna 18, 10 000 Zagreb.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije 16. 07. 2010.

O rezultatima natječaja svi natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 danaod dana donošenja odluke Ocjenjivačkog suda.

Natjecatelji mogu biti pozvani od strane Ocjenjivačkog suda da daju objašnjenja o dostavljenim natječajnim radovima.

Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji mogu podići u roku od 15 dana od dana od završetka natječajnog postupka, nakon kojega roka organizator ne odgovara za radove.

 

 

VIII. OCJENJIVANJE RADOVA

 

VIII.I OCJENJIVAČKI SUD

 

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Ocjenjivački sud

 

1. Ana Tomić, voditeljica odnosa sa sponzorima, Albatros Media

2. Vanja Žanko, kustosica, Zbirka Filip Trade

3. Ana Boljar, arhitektica

4. Andrea Hercog, produkt dizajnerica

5. Marko Tadić, vizualni umjetnik

 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Zbirci Filip Trade, svakoga radnog dana od 8.30–16.30, na e-mail: vanja.zanko@filip-trade.hr ili na telefon 01/6302 111, Vanja Žanko.

 Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranici www.albatros.hr/sitdownzagreb.html

 

VIII.II KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

 

Prilikom ocjene natječajnih radova vrednovati će se usklađenost s uvjetima ovoga natječaja. Vrednovati će se umjetnička vrijednost

rješenja prema sljedećim kriterijima: primjerenost i jasnoća prikaza zamisli, atraktivnost rješenja, funkcionalnost rješenja.

NAPOMENA: Ocjenjivački sud može utvrditi i dopunske kriterije za ocjenu natječajnih radova.

 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

a. Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u svezi s tim. Raspisivač natječaja dodjelom nagrade koja je ujedno i otkupna nad primjercima nagrađenih natječajnih radova stječe vlasništvo.

b. Publiciranje rada

Predajom rada autori pristaju na uvjete natječaja, te na javno izlaganje i publiciranje rada. Autori nagrađenih radova pristaju na korištenje natječajnog rada i izvedene klupe u marketinške i komercijalne svrhe sponzora, te se odriču eventualne materijalne dobiti koja proizlazi iz toga. Natjecatelj je za sve vrijeme natječaja dužan držati svoj rad anonimnim, do objave rezultata natječaja.

c. Grafičku dokumentaciju priloženu u podlogama natječaja natjecatelji smiju koristiti isključivo u svrhu izrade natječajnog rada.

d. Iz ovog natječaja isključiti se radovi:

– predani poslije roka navedenoga u točki VII.

– koji ne sadrže sve navedene priloge

e. Raspisivač i provoditelj natječaja ne odgovara za oštećenja natječajnih radova nastala redovitim radom Ocjenjivačkog suda.

f. Ovaj natječaj raspisan je u skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 110/07. i 125/08.).

g. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom ili arbitražom, a u slučaju da se ne riješe, u

nadležnosti su suda u Zagrebu.

Info

Cijene ulaznica za manifestaciju 6. bijenale slikarstva

30 kn Pojedinačna ulaznica
20 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
20 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
15 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
60 kn Obiteljska ulaznica (4)
15 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)

GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ te studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, učenike ŠPUD (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina

Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.

Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 25% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

 
RADNO VRIJEME DOMA HDLU (GALERIJE PRSTEN, BAČVA I PM)

utorak – nedjelja : 11 – 19
ponedjeljkom i praznikom ( 1. i 18.11.) zatvoreno.

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izložbe


 

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU