• 57. zagrebački salon vizualnih umjetnosti

HDLU / Izvještaj odbora za Statut

Poštovane članice i članovi Hrvatskog društva likovnih umjetnika,

U skladu sa zaključcima izvanredne Skupštine HDLU-a održane 5. svibnja 2011. godine u tekst predloženog Statuta na toj skupštini dodani su prijedlozi koji dopunjavaju pojedine Članke Statuta.

Nakon što su se očitovali o prijedlogu novog Statuta na izvanrednoj Skupštini održanoj 5. svibnja, 2011. odlučeno je da će se završno glasovanje održati na prvoj redovitoj Skupštini nakon što se na istoj Skupštini članstvu predstave prijedlozi  koje su članovi željeli dodati ili promijeniti unutar prijedloga novog Statuta. Kako su pismene prijedloge, izmjene ili promjenu pojedinih članaka predložili Dario Raffaele Orioli i Diana Sokolić, Odbor za Statut daje na uvid dobivene materijale na sljedeći način:

a) Predloženi Članci u koji su uvršteni prijedlozi članova ili je kroz zajednički rad došlo do izmjene Članaka,

b) Predloženi Članci u kojima Odbor za Statut i članovi predlažu različite verzije pojedinih Članaka.

U daljnjem tekstu prilažemo tekstove Članaka koji su već oblikovani zajedničkim radom Odbora za Statut i prije navedenih članova u kojima je došlo do slaganja oko novog oblika Članaka te prilažemo i tekstove Članaka u kojima nije došlo do slaganja, pa se prilažu dvije verzije teksta pojedinog Članka na uvid.

U sljedećim Člancima zadebljanim tekstom dodan je prijedlog Daria Raffaele Oriolia i oblikovan novi izmijenjeni oblik Članka u zajedničkoj suradnji s Odborom za Statut:

Članak 1.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika udruga je likovnih i multimedijskih umjetnika utemeljena 1868. pod nazivom Društvo umjetnosti, s djelatnošću počinje 23. veljače 1879., otkad djeluje pod raznim nazivima: Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske do 1945. te od 1971. Pod nazivom Društvo umjetnosti, Udruženje umjetnika, HDLU Zagreb te današnjim nazivom HDLU kao Hrvatsko društvo likovnih umjetnika.

Članak 9.

Ciljevi i djelatnosti Hrvatskog društva likovnih umjetnika:

* razvijanje, poticanje, unapređivanje i promicanje likovne i multimedijske umjetnosti,

* trajno utjecanje na oblikovanje kulturne politike Republike Hrvatske, županija i gradova u kojima djeluju njezini članovi; sudjelovanje u pripremama i raspravama pri donošenju zakona i propisa koji utječu na razvoj, prezentaciju i položaj likovnoga i multimedijskog stvaralaštva (Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva),

* zalaganje za raznolik i stalan napredak, organizaciju i prezentaciju hrvatske likovne i multimedijske umjetnosti u Hrvatskoj i u svijetu,

* unapređivanje i zaštita slobode likovnog stvaralaštva i djelovanja te položaja likovnih i multimedijskih umjetnika u društvu,

* organizacija likovnih i multimedijskih samostalnih, koncepcijskih, autorskih,recentnih, bijenalnih, trijenalnih, revijalnih i aukcijskih izložaba prema izložbenome programu HDLU-a,

* razvijanje suradnje na izložbenim projektima u okviru programa kulture EU i svijeta sa sličnim međunarodnim institucijama i udrugama te poticanje članstva na takvu suradnju,

* sudjelovanje u formiranju kriterija za priznavanje i reviziju statusa slobodnih umjetnika u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika,

* organizacija vlastite izdavačke djelatnosti za izdavanje monografija, kataloga, revija, stručnih publikacija, biltena i sl.

* sudjelovanje u stvaranju tržišta umjetnina za likovne i multimedijalne umjetnika

* trajna zaštita autorstva i autorskih prava članova izdavanjem certifikata kao dokaz originalnosti umjetničkog djela,

* sustavno praćenje rada članova, prikupljanjem i arhiviranjem njihove kataloške dokumentacije, priznanja, nagrada i prodajnog rejtinga,

* organiziranje raznih tematskih foruma, tribina, tematskih skupova, interneta i radionica s područja likovnih i multimedijskih umjetnosti,

* dodjeljivanje godišnje nagrade i nagrade za životno djelo članovima HDLU-a kao priznanje, poticaj i afirmacija likovnog i multimedijskog stvaralaštva,

* sudjelovanje u unapređivanju i zaštiti likovno-vizualnog obrazovanja na području Republike Hrvatske

* da kao djelatni član HRVATSKE ZAJEDNICE SAMOSTALNIH UMJETNIKA potiče suradnju s ostalim udrugama umjetnika te da aktivno sudjeluje u trajnom osiguravanju i zaštiti autorskih, materijalnih i socijalnih prava samostalnih umjetnika.

Članak 23.

Svake godine obvezno se održava redovita godišnja Skupština. Skupštine se redovito održavaju u razdoblju od ožujka do svibnja. Rad skupštine vodi predsjednik udruge ili član upravnog odbora (dopredsjednik). Rad skupštine vodi se prema Poslovniku o radu skupštine koji skupština prihvaća na zasjedanju i sastavni je dio Statuta.

Godišnju skupštinu saziva predsjednik HDLU-a temeljem odluke upravnog odbora.

Obavijest o sazivu godišnje skupštine dostavlja se pisanim putem svim članovima HDLU-a najkasnije 20 dana prije njezina održavanja.

Prijedlog dnevnog reda godišnje skupštine utvrđuje upravni odbor HDLU-a.

Izborna skupština HDLU-a održava se svake dvije godine.

Ako zbog izvanrednih okolnosti: u slučaju elementarnih nepogoda, rata i nepredviđenih ekonomskih poteškoća nije moguće održati redovitu skupštinu, mora se održati čim se ispune mogući uvjeti.

Članak 48.

Časni sud će posredovati i u sporovima između članova HDLU-a na njihov zahtjev, vezano uz njihovo djelovanje unutar programa rada Udruge.

Isto tako, u sljedećim Člancima je neslaganje između Daria Raffaele Oriolia i Odbora za Statut:

Prijedlog Daria Raffaele Oriolia je da članovi svih odbora ne mogu samostalno izlagati unutar HDLU- a i biti kandidati za likovne nagrade HDLU-a.

Prijedlog Odbora za Statut je da Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednik ne mogu samostalno izlagati unutar HDLU-a, te da ne mogu biti kandidati za likovnu nagradu HDLU-a (Članak 29., Članak 31. i Članak 45.), dok članovi ostalih Odbora imaju to pravo.

Prijedlozi Odbora za Statut o nadopunama:

Članak 29.

Predsjednik HDLU-a:

* predstavlja i zastupa HDLU,

* brine se o provedbi odluka i zaključaka skupštine i upravnog odbora,

* samostalno potpisuje odluke i upravne akte,

* brine se o primjeni Statuta i općih akata HDLU-a,

* supotpisuje odluke i ostale spise koje donosi Skupština i Upravni odbor HDLU-a i

* obavlja i ostale poslove utvrđene Statutom i općim aktima HDLU-a.

* u vrijeme vršenja dužnosti predsjednika nije dozvoljeno samostalno izlaganje u galerijama HDLU-a

Članak 31.

Upravni odbor obavlja ove poslove:

* provodi odluke skupštine,

* utvrđuje i donosi opće spise, osim Statuta,

* donosi program rada HDLU-a,

* predlaže skupštini program rada HDLU-a,

* odlučuje o sazivanju godišnje, izborne ili izvanredne skupštine

* podnosi skupštini izvješća o svojem radu i o radu svojih komisija,

* imenuje i razrješava glavnog urednika i članove uredništva tiskovnih izdanja HDLU-a, ako takvih ima,

* bira ravnatelja HDLU-a na prijedlog natječajne komisije i provedena javnog natječaja,

* imenuje umjetnički savjet kao savjetodavno tijelo upravnog odbora,

* bira komisije i druga stalna i povremena radna tijela upravnog odbora,

* utvrđuje način organiziranja i rada pravno-administrativne službe HDLU-a kao stručne službe HDLU-a,

*daje suglasnost na sistematizaciju poslova i radnih zadataka stručne službe, odnosno s djelatnicima stručne službe zaključuje ugovore o obavljanju poslova i radnih zadataka za HDLU,

* utvrđuje način organiziranja i rada galerija,

* odlučuje o prijedlozima, zahtjevima, molbama i žalbama članova HDLU-a u prvom

stupnju postupka i

* izvršava i druge poslove i zadatke utvrđene Statutom.

* u vrijeme trajanja mandata nije dozvoljeno samostalno izlaganje u galerijama HDLU-a članovima Upravog odbora

Članak 41.

Nadzorni odbor HDLU-a nadzire

1. upravljanje HDLU-om,

2. dosljednu provedbu Statuta i općih akata HDLU-a,

3. dosljednu provedbu odluka skupštine,

4. rad drugih upravnih tijela te provedbu njihovih odluka,

5. rad komisija HDLU-a,

6. materijalno i novčano poslovanje,

7. provedbu natječaja koje raspisuje HDLU,

8. izvršenje izložbenog programa,

9. sve aktivnosti vezane uz ostvarenje postavljenih ciljeva i

10. djelatnosti s kojima se ostvaruju ciljevi.

Mandat članova nadzornog odbora traje dvije godine.

U  vrijeme trajanja mandata nije dozvoljeno samostalno izlaganje u galerijama HDLU-a članovima Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odlučuje o žalbama članova u prvom stupnju postupka. O provedenom nadzoru nadzorni je

odbor dužan podnijeti pisano izvješće godišnjoj skupštini na usvajanje.

Svaki član HDLU-a prije izborne godišnje Skupštine može pismeno isticati kandidata za

Nadzorni odbor, uz uvjet da je dobio pismenu suglasnost kandidata, ali najkasnije 10 dana prije Skupštine.

Članak 45.

Odbor za dodjelu likovne nagrade udruge ima 5 članova. Članove odbora za likovnu nagradu bira skupština na rok od dvije godine. Za člana odbora može biti izabran svaki član HDLU-a sa liste kandidata utvrđenoj na izbornoj godišnjoj skupštini.

Svaki član HDLU-a prije izborne godišnje skupštine može pisano isticati kandidata za odbor za dodjelu likovne nagrade udruge, uz uvjet da je dobio pisanu suglasnost kandidata, ali najkasnije 10 dana prije skupštine.

O dodjeli likovnih nagrada na prijedlog upravnog odbora skupština donosi poseban pravilnik.

Odbor za dodjelu nagrada može dodijeliti ove nagrade:

*godišnja nagrada HDLU,

*nagrada HDLU za mladog umjetnika (uvjet dob do 35 godina),

* tri nagrade za izložbe.

Nagrade su novčane uz pisani dokument u obliku priznanja ili diplome.

Dobitnicima nagrada omogućit će se samostalan nastup u galerijama HDLU-a.

Pravilnikom o dodijeli nagrada i njihovu nazivlju detaljnije su regulirana pravila za dodjelu i nazive nagrada.

Nagrade mogu biti dodijeljene samo članu HDLU-a.

Članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i predsjednik HDLU-a ne mogu biti kandidati za dodjelu likovnih nagrada HDLU-a.

Mandat članova odbora za dodjelu likovne nagrade traje dvije godine.

Odbor za Statut se ne slaže s naknadnim prijedlogom Daria Raffaele Oriolia o posebnim člancima:

„Članovi odbora u HDLU ne mogu biti u više odbora“

„Predsjednik ne može biti u raznim komisijama i Odborima u HDLU“

već je mišljenja da je sadašnji oblik mogućnosti djelovanja predsjednika i članova Upravnog odbora bolje rješenje za djelovanje HDLU-a.

U sljedećim Člancima dodan je prijedlog Diane Sokolić  i oblikovani su novi izmijenjeni oblici Članaka u zajedničkoj suradnji s Odborom za Statut:

Navedeni Članci su vezani uz točnost teksta i pravopisne greške, te su uvaženi: Članak 6., Članak 9. – Točke, 5, 9 i 13, Članak 21., Članak 41., Članak 45., Članak 47. i Članak 53.

Članak 3.

Puni naziv udruge glasi: HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA.

Skraćeni naziv glasi: HDLU.

Puni naziv na engleskom jeziku glasi: CROATIAN ASSOCIATION OF ARTISTS.

*Članak je vezan uz engleski naziv te je navedeni prijedlog dao stručnjak za engleski jezik

Diana Sokolić se ne slaže sa formiranjem raznih službi koje će omogućiti  nova radna mjesta no Odbor za Statut predlaže da ostane nepromijenjen:

Članak 8.

U skladu sa suvremenijom strategijom rada i djelovanja udruge, a u cilju što bolje zaštite prava i interesa članova (intelektualnog vlasništva, autorskih, radnih, socijalnih i drugih prava), kao i u svrhu promidžbe i unapređenja vizualnih umjetnosti, formiraju se: služba za pravno-administrativnu djelatnost, služba za izložbeno-galerijsku djelatnost i služba za ekonomsko-propagandne odnose i marketing.

Sadržaj, djelokrug rada i ustroj jedinica bit će regulirani posebnim pravilnicima.

Kako nije došao niti jedan drugi prijedlog za izmjene ili nadopune prijedloga novog Statuta, smatramo da je na sljedećoj Skupštini moguće održati glasovanje kojim će se izglasati novi Statut u koji će biti temeljem Vašeg glasovanja ugrađeni prije navedeni prijedlozi te ćemo imati upotpunjen tekst prijedloga novog Statuta koji može krenuti u daljnji pravno-administrativni postupak potvrde u stručnim službama.

Odbor za Statut

Info

RADNO VRIJEME (Dom HDLU)

Izložba 57. Zagrebački salon bit će zatvorena za javnost u petak, 7.10.2022. zbog ugošćivanja međunarodne konferencije Destination: Together in EU u organizaciji Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Mreže mladih Hrvatske, u partnerstvu s Veleposlanstvom Češke Republike i Veleposlanstvom Francuske u Hrvatskoj.

Detaljnije o konferenciji te registraciji za sudjelovanje možete pronaći OVDJE.

Broj mjesta je ograničen, a sudjelovanje je moguće uz obaveznu registraciju, do popunjena raspoloživih mjesta. Radni jezik konferencije je engleski.

Zagrebački salon nanovo će biti otvoren za javnost u subotu, 8.10.2022.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

REDOVNO RADNO VRIJEME IZLOŽBE:

utorak – srijeda: 15:00 – 20:00
četvrtak – nedjelja: 11:00 – 20:00
ponedjeljkom i praznikom zatvoreno.

CIJENA ULAZNICA (Dom HDLU)

40 kn Pojedinačna ulaznica
20 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
30 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
20 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
90 kn Obiteljska ulaznica (4)
15 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)
GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ, studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, Studente Studija dizajna te učenike ŠPUD-a (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina.
Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.
Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 5% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

 

Galerija Karas

Radno vrijeme:
Uto: 10 – 13 | Sri – pet: 16 – 20
Sub: 10 – 13
Ned, pon i praznikom (15.06. i 16.06.) zatvoreno

Ulaz besplatan

 Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izložbe

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU