NATJEČAJ za izbor idejnog kiparskog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE sa danom 14.svibnja 2012.godine objavljuje

N A T J E Č A J
za izbor idejnog kiparskog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu

I PREDMET NATJEČAJA
Predmet Natječaja je izrada Idejnog kiparskog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu, u prirodnoj veličini, kod Spomen škole „Dr.Franjo Tuđman” u V.Trgovišću, na mikrolokaciji označenoj kao čest. kat. broj 685 k.o. Veliko Trgovišće.

Odabrano idejno rješenje će poslužiti kao valjana stručna podloga za izvedbu spomenika.
Očekuje se da likovni sadržaj prijedloga odmah upućuje i asocira na povijesni značaj dr. Franje Tuđmana u stvaranju hrvatske države i njegovu ulogu u novijoj hrvatskoj povijest.
Lijevanje ili klesanje (izrada) spomenika nije predmet ovog natječaja.
Idejno kiparsko rješenje mora biti izrađeno na način da veličina spomenika bude primjerena prostoru gdje se planira izgradnja spomenika, te je potrebno dati podatke o materijalu od kojeg bi spomenik bio izrađen, dimenzije spomenika, vizualizaciju spomenika i smještaja u zadani prostor – prikaz u 3D formatu (skica, crtež, foto-montaža i slično).
Potrebno je priložiti i model u tri dimenzije – gipsani odljevak.

II UVJETI NATJEČAJA

2.1. OPĆI UVJETI
2.1.1. RASPISIVAČ, ORGANIZATOR i PROVODITELJ natječaja je OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, Veliko Trgovišće, koju zastupa Općinski načelnik.
2.1.2. VRSTA NATJEČAJA
Javni, otvoreni, u jednom stupnju i anonimni.
2.1.3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe – hrvatski državljani. Svaki autor ili autorska grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Natječajni rad predaje se pod oznakom. Svi dijelovi natječajnog rada moraju se označiti istom oznakom, a ona se sastoji od šest različitih arapskih brojeva i mora se nalaziti na svakom listu i tekstu u desnom gornjem uglu, te na modelu. Brojčana oznaka ne smije biti viša od jednog centimetra, ni duža od šest centimetara.
Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.
2.1.4. Članovi Ocjenjivačkog suda ne mogu sudjelovati u ovom Natječaju.
2.1.5. Raspis i rezultati natječaja bit će javno objavljeni.

2.2. POSEBNI UVJETI

2.2.1. Lokacija za postavljanje spomenika je kod Spomen škole „Dr.Franjo Tuđman” u Velikom Trgovišću, ulica Stjepana Radića br. 27, k.č.broj: 685 k.o. Veliko Trgovišće.
2.2.2. Idejno kiparsko rješenje (maksimalni format 50×70 cm) mora sadržavati sljedeće priloge:
– situacija (tlocrtno rješenje 1:50)
– karakterističan presjek u mj. 1:50
– karakteristični detalji u mj. 1:10 ili 1:20
– prostorni prikaz cjeline u 3D formatu
– gipsani odljevak skulpture u omjeru 1:6 u odnosu na prirodnu veličinu
– tekstualno obrazloženje s popisom priloga i procjenom ukupnih troškova izrade spomenika.
Troškove izrade natječajnog rada i slanja snosi autor.

III SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

3.1. Zainteresirani natjecatelji dostavljaju sve priloge natječajnog rada iz točke 2.2.2. pod oznakom koja se sastoji od šest različitih arapskih brojeva i mora se nalaziti na svakom listu i tekstu u desnom gornjem uglu, te na modelu.
Svi prilozi predaju se u jednom zapečaćenom omotu/kutiji , s naznakom «ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ – Spomenik»
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorenog unutarnjeg omota na kojem je napisana adresa ponuditelja.

3.2. Natjecatelj je dužan predati jedan zapečaćeni omot/kutiju slijedećeg sadržaja:
3.2.1. zapečaćena neprozirna omotnica s natpisom “AUTOR” sa slijedećim podacima:
– Ime/imena autora (izvod iz registra za pravne osobe ili obrtnica, odnosno kopija osobne iskaznice za fizičke osobe)
– Adresa i telefon (jednog) od autora
– JMBG odnosno OIB autora
– Broj žiro-računa s naznakom banke
3.2.2. zapečaćena neprozirna omotnica s natpisom “ADRESA ZA OBAVIJESTI” slijedećeg sadržaja:
– Adresa za dostavu obavijesti
– Izjava:
– kojom se NE pristaje na objavu imena autora nakon završetka natječaja, ako rad nije izabran. Ukoliko te izjave nema, smatrat će se da autor pristaje na objavu imena,
– prihvaćanju općih i posebnih uvjeta natječaja,
-da prijavljeni natječajni rad nije prijavljen na niti jedan drugi natječaj,
– kojom autor potvrđuje svoju suglasnost da isplatom nagrade raspisivač stječe pravo izvedbe spomenika na lokaciji opisanoj u natječaju.
Omotnice s nazivom AUTOR I ADRESA ZA OBAVIJESTI otvara Ocjenjivački sud.
3.2.3. Model – gipsani odljevak.

IV DOKUMENTACIJA

Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje sljedeću dokumentaciju:
4.1. Opći uvjeti natječaja

4.2. Digitalna orto foto podloga sa granicama obuhvata lokacije za postavljanje spomenika u prirodnoj veličini na mikrolokaciji označenoj u Glavnom projektu zajedničke oznake 002/07 izrađenom od Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zavoda za arhitekturu, glavnog projektanta Branka Kincla, kao k.č.br. 685 k.o. Veliko Trgovišće

4.3. Fotografske snimke predmetne lokacije

4.4. Izvod iz Projekta opisanog u točki 4.2.

V KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Prilikom ocjene natječajnih radova vrednovati će se usklađenost s uvjetima ovoga natječaja. Vrednovati će se umjetnička vrijednost rješenja prema sljedećim kriterijima:
– oblikovne i estetske kvalitete predmetnog spomenika
– prostorni koncept predmetnog spomenika u odnosu na urbani kontekst
– primjerenost i jasnoća prikaza zamisli
– atraktivnost rješenja
– trošak izvedbe.
Redoslijed navedenih kriterija istovremeno je i redoslijed “po važnosti”, međutim, svaki od kriterija nema jednaku važnost (težinu) i konačna ocjena rada je svojevrsni zbir pojedinačnih ocjena.

NAPOMENA: Ocjenjivački sud može utvrditi i dopunske kriterije za ocjenu natječajnih radova.

VI NAGRADE
Odabrani rad nagradit će se s 20.000,00 kuna.
Nagrada je otkupna a izabrani natječajni rad ujedno je i izvedben.
Raspisivač zadržava pravo da ne dodijeli nagradu, ukoliko niti jedan od natječajnih radova ne zadovolji kriterije Ocjenjivačkog suda.

VII OCJENJIVAČKI SUD
Postupak odabira natječajnih radova provodit će Ocjenjivački sud imenovan Odlukom općinskog načelnika KLASA: 023-01/11-01/71, UR.BROJ: 2197/05-11-05-4 od 08.05. 2012. godine.

VIII ROKOVI

8.1.Natječajne podloge kao i obrazac izjave iz točke II./2.2.2. i točke III. mogu se podići radnim danom od 8-15 sati do završetka natječaja u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, eventualno potrebne dodatne informacije na telefon 049/236-424.

8.2. Rok dostave natječajnih radova je 60 dana računajući od dana objave natječaja odnosno najkasnije do 16. srpnja 2012. godine do 12,00 sati predajom neposredno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela, do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

8.3. Ocjenjivački sud će završiti s ocjenjivanjem i odabirom rada najkasnije do 06.08. 2012. godine.


Trajanje: 14.05. 2012.g. do 16.07. 2012.godine
Datum objave: 14.05..2012. godine

KLASA: 023-01/12-01/71
UR.BROJ: 2197/05-12-05-5
OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Vutmej,dipl.ing.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje

Info

Cijene ulaznica za manifestaciju 6. bijenale slikarstva

30 kn Pojedinačna ulaznica
20 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
20 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
15 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
60 kn Obiteljska ulaznica (4)
15 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)

GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ te studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, učenike ŠPUD (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina

Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.

Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 25% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

 
RADNO VRIJEME DOMA HDLU (GALERIJE PRSTEN, BAČVA I PM)

utorak – nedjelja : 11 – 19
ponedjeljkom i praznikom ( 1. i 18.11.) zatvoreno.

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izložbe

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU